Документи във връзка с осъществяването на дейност и обучение в условията на COVID 19 в ЦПЛР СО“Михаил Колони“

Алгоритъм за обучение в електронна среда

График за онлайн работа на възпитателите в ЦПЛР СО“Михаил Колони“

Правила за работа в условията на COVID 19

Алгоритъм за обучение в електронна среда