Младежка инициативна група

Loading...
Да работи в синергия с възпитателите и непедагогическия персонал в общежитието, с оглед на което да формира и възпитава личности с добра научна подготовка, широка култура, с високо изразено гражданско съзнание и поведение, позволяващи обществена реализация според изискванията и стандартите на Европейския съюз
МИГ се стреми да бъде свързващо звено между ученици и възпитатели, като по този начин се създава по добър живот в общежитието.

 • Подобряване качеството на учебно-възпитателната работа;
 • Издигане и утвърждаване престижа на общежитието;
 • Изяви в областта на музиката, спорта и изобразителното изкуство;
 • Интеграция на ученици от етнически малцинства;
 • Развиване на учениците – физическо, умствено, нравствено и социално;
 • Обогатяване на МТБ;
 • Повишаване на възможностите за професионална реализация на учениците;
 • Участие в конкурси;
 • Благотворителност.

 • Стимулиране активността на учениците в извънкласна дейност, чрез развиване способностите на талантите и подпомагане на изоставащите ученици, децата в неравностойно социално положение;
 • Акцентране върху способностите за самостоятелно получаване на знания и тяхното правилно използване;
 • Утвърждаване облика на общежитието и чувството на принадлежност към него от всеки ученик.
 • Обогатяване на материалната база;
 • Разнообразяване творческата дейност на ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение;
 • Да се внесат качествени промени в съдържанието и организацията на живот в общежитието;
 • Гражданско образование и възпитание с акцент върху здравното и сексуално възпитание и превенция на зависимостите от алкохол , тютюнопушене и наркомании;
 • Привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;
 • Утвърждаване на родителското настоятелство като орган, подпомагащ цялостната УВР.

 1. Силвия Миткова Стойнова
 2. Стилияна Илиева Илиева
 3. Петромир Радославов Петров
 4. Теню Маринов Георгиев
 5. Любослав Неделчев Лефтеров
 6. Миглен Ивайлов Асенов
 7. Райм Айнуров Амзов
 8. Ивана Пламенова Иванова
 9. Десислава Пламенова Иванова
 10. Свилена Живкова Димова
 11. Юсуф Фахри Селим
 12. Едиз Рейхан Али
 13. Стелиян Красимиров Марков
 14. Мерт Зевджет Мехмед
 15. Мертан Ереджеб Шабан
 16. Диана Георгиева Попова
 17. Йорданка Невянова Йорданова
 18. Жанет Николаева Денева