Проекти

Баскетболно игрище „Партньори в отдиха и спорта” – 2002 г

Вестник „Средношколски колони” – 2005г

„Курс по английски език за възпитателите – 2007г

„Средношколски колони” – изработка и публикуване на интернет страница на СО „Михаил Колони” и обучение на онлайн сътрудници – 2007г

„Толерантност и доверие в общуването на ученици” – изграждане на умения в поведението за справяне с агресивна социална среда от ученици в Средношколско общежитие – 2008г

Организиране на танцов състав „Колони“2014

Участие по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

Поддържане на фейсбук страница“https://www.facebook.com/srednoschkolsko.obstejitie

„Разрешаване на конфликти, Превенция на агресията в училище” -2008г