Настоятелство

Учредено на  31.10.2002г. сдружение с нестопанска цел “Настоятелство към Средношколско общежитие “Михаил Колони” гр.Варна представлявано от родителска  и възпитателска общност има за цел да осигури обществена подкрепа и съпричастност.
Иницииране и презентиране на дейности за переспективното развитие на общежитието пред съответни компетентни органи, подпомагане на неговото развитие, решаване на текущи проблеми, свързани с работата му,набиране и изразходване на средства, необходими за да се постигнат целите на сдружението.