Решение за откриване на процедура

Покана за сключване на договор

Протокол по чл.103, ал.3 по ЗОП

Доклад по чл.60, ал.1 ППЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Договор за доставка на природна газ