Критерии за прием на ученици в ЦПЛР Средношколско Общежитие”М.Колони” за уч.2016/2017г.

 1. В ЦПЛР СО ”М.Колони” се приемат ученици след завършен 7- ми клас или основно образование, които продължават образованието си в държавни, общински или частни училища на територията на Община Варна и ученици в прогимназиален етап, изучаващи засилено предмети от художествено- естетическия цикъл, както и такива с прием в Спортно училище гр. Варна, след завършен шести клас.
 2. Семейството да няма адресна регистрация в град Варна и да не притежава жилище на територията на града.
 3. Учениците да не страдат от заболявания и умствени отклонения, изискващи специализирани грижи, както и такива застрашаващи живота и здравето на другите ученици.
 4. Приемът се осъществява със задължителни документи по чл. 6 ал.1 от Правилника за устройството и дейностите на ЦПЛР СО”М.Колони”, съгласуван с директора на ЦПЛР СО”М.Колони”, както следва:
  • Заявление по образец попълнено от родител или настойник
  • Декларация от родител или настойник по образец.
  • Копие на лична карта.
  • Служебна бележка, удостоверяваща, че кандидатът е записан в училище на територията на град Варна.
  • Медицинско удостоверение от личен лекар
  • Служебна бележка за средния доход на член от семейството за последните 6 месеца.

Този документ можете да свалите от тук – Критерии за прием на ученици в ЦПЛР СО”М.Колони” за уч.2017/2018г.